کیفیت انتقال حرارت در بنا هاQuality Heat Transfer

کیفیت انتقال حرارت در بنا ها

کیفیت انتقال حرارت در بنا ها

اتصال دیوار با کف روی خاک
اتصال دیوار با کف روی خاک

اتصال غایق کاری 2 دیوار با یکدیگر

اتصال عایق کاری 2 دیوار با یکدیگر

اتصال عایق کاریدیوار با کف مجاور
اتصال عایق کاریدیوار با کف مجاور
اتصال عایق کاری دیوار با کف طبقات
اتصال عایق کاری دیوار با کف طبقات
اتصال عایق کاری دیوار با  بام
اتصال عایق کاری دیوار با بام

 

 

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی