دمای کارکرد وخواص فیزیکی عایق

الف. دمای کارکرد (عایق گرم یا سرد) – خواص فیزیکی عایق
ب. مشـخصه های فیزیکی از جمله ضریب انتقال حرارت،  استحکام فشاری، چگالی و ضریب نفوذ رطوبت و بخار آب
ج. حجم عایق کاری و شرایط عایق کاری در محیط باز یا سربسته و شرایط نصب
د. هزینه
ه. در دسترس بودن (قابل تهیه بودن)
و. عمر مفید کاری ، قابلیت تـعویض پس از عمر مفید کاری ، مـقاومت در مـقابل
 تجزیه شدن، نور خورشید و غیره
ز. اشتـعال پـذیری و سـمی بودن (در صـورت اشتعال پذیری ، برخی عایـق ها از خود
 دود و بخارات سمی متصاعد میکنند.)
الف – دمای کارکرد
 محدوده دمای کاری عایق شاید مهمترین پارامتری باشد که در انتخاب نوع عایق نقش مستقیم ایفا می کند. دمای کاری معمول عایق های حرارتی (Thermal Insulation)، بین -75  تا 820  درجه سانتی گراد است. عایق های مربوط به فرآیندهایی که دمای کاری آنها در حدود -75 درجه سانتی گراد می باشد ،به عنوان عایق های سرد شناخته شده و واژه “برودتی” (Cryogenic) برای آنهااستفاده می شود.
همچنین عایق هایی که در فرآیندهایی که دمای آنها به بیش از +820  درجه سانتی گراد می رسـد استفاده می شوند، به عنوان عایق “نسوز”(Refractory) شناخته می شود.  
در انتخاب نوع عایق، باید دقت شود که محدوده دمای کاری سطحی که قرار است عایق شود درون محدوده دمای کارکرد عایـق (که در مدارک فنی سازنـده یا مراجـع مختلف ذکـر شده است) باشد. لازم به ذکـر است کـه دمـای کـاری، در تعیین هزینه ها و سود عایق کاری نیز نقش مهـمی ایفا می کند.
ب – مشخصه های فیزیکی

پشم سنگ - پشم سنگ ویلا

پشم سنگ – پشم سنگ ویلا

 ضریب انتقال حرارت، استحکام فشاری و ضریـب نـفوذ رطـوبت از جـمله مـهـم ترین مشخصه های فیزیکی تاثیرگذار درانتخاب نوع عایق محسوب می شوند .هرچه ضریبانتقال حرارت عایق کمتر باشد (و یادرمقابل هرچه مقاومت حرارتی عایق بالاتر باشد) عایق در مقابل انتشار حرارت مقاوم تر بوده  و مقدار سود عایق کاری نیز بالاتر خواهد رفت.
نکته ای که در مورد ضریب انتقال حرارت باید در نظر گرفت این است که ضریب انتقال حرارت با افزایش دما، افزایش می یابد. معمولا در مدارک فنی تولیدکنندگان  ضریب انتقال حرارت دردمای محیط (+23oC) ارائه می شود. برای محاسبه مقدار سرمایه برگشتی و سود عایق کاری، باید ضریب انتقال حرارت را برای شرایط عملی در محاسبات وارد نمود.

استحکام فشاری عبارت است مقدار فشاری (تنش) که عایق می تواند تا رسیدن به نقطه تسلیم تحمل کند. استحکام فشاری از آنجا که تابعی از درجه حرارت است در انتخاب نوع عایق تاثیرگذار خـواهد بود چـرا که با افزایـش دما استـحکام فشاری بـسیاری از مـواد کاهش مـی یابد. معمولا تغییرات دمایی تاثیرات چشم گیری بر استحکام فشاری می گذارد. از این رو  در انتخاب نوع عایق باید دقت شود که عـایـق تحـت بار نـباشد و اگـر در شـرایـط کاری تـحت بار اسـت
 می بایــست اســتحکام فــشاری عایـــق بــالاتر از بار اعــمال شـــده به آن باشد .  

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی