ذخیره انرژی

انرژی بیشتر در کجا مصرف می شود؟

پشم سنگ - پشم سنگ ویلا

پشم سنگ – پشم سنگ ویلا

یکی از بزرگترین تصورات غلط مردم درباره مصرف انرژی این است که آنها فکر می کنندجایی که به طور مستقیم انرژی را مصرف می کنند(مانند انرژی الکتریکی جهت روشنایی وسایرمصارف )بیشترین اتلاف انرژی را دارد  و این در حالی است که  سرمایش و گرمایش  بیشترین  سهم مصرف انرژی را در ساختمان ها دارند ومی توان گفت به علت نبود عایق کاری صحیح بیشتراز نصف اتلاف انرژی صرف گرمایش وسرمایش ساختمان ها می شود. عایق کاری صحیح  موثرترین راه برای کاهش هزینه های انرژی است . با استفاده از تکنیک های بهره وری انرژی به خوبی اثبات شده است که 70 تا 90 درصد از انرژی اتلاف شده در  ساختمان  را که صرف سرمایش و گرمایش غلط ساختمان می شود ،  می توان صرفه جویی نمود .

يک سيستم طراحی واجرای مناسب عايق كاری به سرعت نياز به انرژی را كاهش داده و باعث كاهش هزينه ها می شود.
يک ارزيابی انرژی از عايق كاری خاص می تواند ميزان واقعی  Btu/dollar (یا هر واحد گرمایی بر هر واحد پولی دیگر)    و پتانسيل صرفه جويی در هزينه ها را محاسبه كند . این مورد در تامین بار برودتی مورد نیاز در ساختمان ها مقادیر قابل ملاحظه ای خواهد بود.

مزاياي عايق كاري

حفاظت در برا بر آتش

عايق كاری موجب بهبود حـفاظت در بـرابر آتـش در سـيستم هـای تاسيـسات مـكانيكی و الكتريكی، كانال ها، كابل ها و سيم كشی های برق و… می شود.

کـنــتــرل چــــگالــــش

عايق كاری با به تاخير انداختن چگالش بخارات روی لوله ها،كـــانــال هــا و چــيلرهای ســرد  و… ، مـوجـب كاهش خوردگی می شود. برای اين امر بايد از عايقی با ضخامت  مناسب جهت نگه داشتن دمای سطح  بالاتر از دمای نقطه شبنم هوای محيط استفاده كرد.

حفاظت از محيط زيست

پشم سنگ - پشم سنگ ویلا

پشم سنگ – پشم سنگ ویلا

عايـق كاری مـوجب كـاهش مصرف انرژی و به تبع آن كـاهش مصرف سـوخــت بـرای تـولـيد ايـن انـرژی مـی شود ايـن امـر سبـب كـاهـش انتشار گازهای آلاينده ای مانند :
دی اكسيد كربن  و  دی اكسيد گوگرد مـی شود. عـايـقكاری نــقش زيـادی  درحفاظت از محيط زيست دارد.

بهبود ظاهر

پشم سنگ - پشم سنگ ویلا
پشم سنگ – پشم سنگ ویلا

پوشاندن خطوط لوله كشی و ساير سطوح مورد نـظرتوسط عايق ها باعث بهبودظاهر آنها  می شود.

کـنــترل آلــودگـی صــوتــی

پشم سنگ -پشم سنگ ویلا

پشم سنگ -پشم سنگ ویلا

عايـق كاری با جـلوگـــيری از انـتـقال اصـوات خــارجی به داخل ساختمان  و جذب طنين صـداهـــای داخــل سـاخــتـمان ، سبب كاهش آلودگی های صوتی داخلی وخارجی  می شود.

عامل بازگشت سرمايه

یک سيستم طراحی واجرای مناسب عايق كاری باعث بازگشت سريع سرمايه می شود .عايق كاری يک سرمايه گذاری  با ريسک پائـين است زيـرا  نـوعی  پـس انداز با اندازه بازگشت  قابل پيش بينی است.

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی