مشخصات فنی عایق پشم سنگ

مشخصات فنی عایق پشم سنگ

• اکسیدهای تشکیل دهنده ماده اولیه پشم سنگ

• مقاومت در برابر حرارت پشم سنگ

• ضریب هدایت حرارت پشم سنگ

• میزان خورندگی پشم سنگ

• ضریب جذب صوت پشم سنگ

اکسیدهای تشکیل دهنده ماده اولیه پشم سنگ   (آنالیز شیمیایی پشم سنگ) الیاف پشم سنگ غیر آلی بوده و ترکیبات شیمیایی مواد اولیه پشم سنگ شامل سیلیس (SiO2)، آلومینا (Al2O3)، اکسید کلسیم (CaO)، اکسید منیزیم (MgO)، اکسید آهن (Fe2O3، FeO)، تیتان (TiO2)، اکسید پتاسیم (K2O)، اکسید سدیم (Na2O) و میزان کمی ناخالصی گوگرد (S) و کلر (Cl) می باشد.

در واقع میتوان ترکیبات اصلی تشکیل دهنده پشم سنگ را عبارت از سیلیس، آلومینا، اکسید کلسیم، و اکسید منیزیم و ترکیبات فرعی آنرا اکسید های آهن، تیتان، اکسید پتاسیم و اکسید سدیم دانست. در ذیل جدول مربوط به درصد اکسیدهای موجود در مواد اولیه پشم سنگ که پس از آزمایشات بسیار دقیق (آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRF ) تحت استاندارد مرجع ASTM E 1621- 05 از مرکز پژوهش متالوژی رازی بدست آمده است قابل رؤیت است:

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

 

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

 

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی