همه مطالب "همه چیز در باره پشم سنگ"

عایق کاری HVAC

اکتبر 19, 2017   //   توسط jafarib   //   همه چیز در باره پشم سنگ  //  بدون دیدگاه

معیار نویز (Noise Criteria)

در طراحی آکوستیک سیستم های تهویه، می بایست میزان حساسیت شنوایی انسان ها مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب، دیگر مقدار “بلندی” صدا را، بر اساس اعدادی کاملا مطلق و دقیق نمی توان بیان کرد، چراکه حساسیت شنوایی در انسان ها متفاوت است. همچنین، گوش انسان واکنش های مختلفی نسبت به صداهای با شدت مختلف و فرکانس مختلف، از خود نشان می دهد. مثلا صدایی با شدت صوت مشخصی، ممکن است در فرکانسی “بلند” تعبیر شود، ولی همان شدت صوت در فرکانس دیگری چندان آلودگی صوتی ایجاد نخواهد کرد. برای تسهیل طراحی مهندسی آکوستیکی، معیاری تعریف می شود به عنوان معیار نویز (Noise Criteria). این معیار به صورت نمودارهایی نسبت به شدت صوت (برحسب dB) و فرکانس (فرکانس های میانی باندهای اکتاو) رسم می شود. این نمودارها، مقدار حداکثر شدت صوت را در هر فرکانس بیان می کنند. مثلا برای داشتن NC-35، شدت صوت در دامنه فرکانسی، باید زیر نمودار NC=35 قرار بگیرد.

niose criterion NC diagram

مقدار مناسب NC متناسب با نیازهای طراحی و سیستم آکوستیک مطلوب، تعریف می شود. در بیشتر مواقع مقدار NC-45جوابگوی عایق کاری آکوستیک سیستم تهویه است. معیار نویز، هرچند پارامتری مفید و مهم در طراحی آکوسیتک سیستم های تهویه محسوب می شود، اما می تواند عایق کاری صوتی را دچار خطا کند. مثلا چون معیار نویز به صورت مقادیر گسسته با فرجه های 5 واحدی، تعریف می شود، ممکن است دو طیف مختلف نویز یا میزان آلودگی متفاوت، هر دو به یک NC ارجاع داده شوند.

معمولا فرکانس های پایین کمتر از فرکانس های بالاتر توسط عایق های صوتی جذب می شوند (البته این اصل برای میرایی صدا عمومیت دارد). بنابراین برای عایق کاری آکوستیک سیستم های تهویه، باندهای اکتاو 63Hz و 125Hz باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند، چراکه وجود نویز در این باندها، می تواند باعث لرزش سیستم شود.

عایق کاری داکت ها (HVAC)

نکات زیر می تواند در عایق کاری صوتی داکت ها موثر واقع شود:

– از تجهیزاتی استفاده شود که حداقل سطح شدت صوت را دارند

– دریچه های خروجی هوا تا حد امکان دور از محل های حساس به صدا تعبیه گردند

– دریچه های خروجی هوا باید حداقل به مقدار 5/1 برابر بزرگ ترین وجه داکت های مستطیلی از زانویی ها و محل های شکست داکت فاصله داشته باشند. برای داکت های دایره ای، این فاصله باید حداقل 5/1 برابر قطر داکت باشد.

– از زانویی های منحنی (شعاع دار) استفاده شود و تا حد امکان از زانویی های با گوشه های تیز اجتناب شود. اگر زانویی های منحنی شکل در سازه جا نمی گیرند، بهتر است شکل زانویی پخ دار باشد.

– از سرعت هوا در خروجی ها کاسته شود. می توان اندازه داکت را در خروجی افزایش داد تا دبی جریان با افت سرعت، کاهش نیابد.

– از تغییر زاویه داکت بیش از 15 درجه جلوگیری شود. در صورت نیاز به تغییر مسیر داکت، از زانویی با شرح فوق استفاده شود.

– کاهنده ها (کاهش دهنده اندازه داکت) نباید زاویه ای بیش از 45 درجه و افزایش دهنده ها نباید زاویه ای بیش از 60 درجه داشته باشند. (تعیین کاهنده یا افزایش دهنده بودن متناسب با جهت جریان انجام می شود)

– در صورت عبور سیم ها و اتصالات الکتریکی از درون داکت ها، می بایست اتصالات کمی شل باشند و صلب نباشند.

اولین گام در طراحی یک سیستم با حداکثر عملکرد آکوستیکی، تعیین یک معیار ارزیابی است. پس از تعیین معیار ارزیابی (مثلاNC)، تعیین سطح قابل قبول آن مطابق با آن معیار است (مثلا NC 35 یا NC 45). سطح قابل قبول متناسب با نیازمندی های طرح و هدف سیستم مشخص می شود.

سیستم را مطابق با نیازمندی های طرح، طراحی کنید. سطح فشار صوت اولیه، همان سطح فشار صوت تجهیز جاری کننده هوا (مانند فن و کمپرسور) است که از مقدار آن را از کاتالوگ سازنده و یا با اندازگیری می توان بدست آورد. سیستم را به صورت بخش های مجزا تصویر کنید. بهترین تعریف برای هر بخش عبارت است از ناحیه بین شاخه های داکت ها و جاهایی که داکت ها انشعاب می یابند و از سطح فشار صوت کاسته می شود. صداگیرها (silencers) هرکدام خود یک بخش فرض می شند تا مقدار افت فشار صوت و نویزی که خود ایجاد می کنند تقریب زده شود. برای تمامی باندهای اکتاو باید ارزیابی ها صورت گیرد.

هنگامی که داکت انشعاب می یابد، سطح فشار صوت افت پیدا می کند. مقدار افت متناسب با نسبت سطح داکت ها در پایین دست جریان است. در یک اتصال T شکل با سطوح داکت A1 و A2 در پایین دست جریان، مقدار افت فشار صوت در هریک از شاخه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

L1 = 10 × Log (A1 / (A1 + A2) L2 = 10 × Log (A2 / (A1 + A2)

مثلا اگر A1 برابر با 400 اینچ مربع و A2 برابر با 900 اینچ مربع باشد، L= -5 dB و L= -2 dB خواهند بود. این مقدار کاهش برای همه فرکانس ها صادق است.

همه افت های را در طول خط جریان در نظر بگیرید و از مقدار اولیه سطح فشار صوت کم کنید. سپس نویزهای احتمالی اضافه شده را به سطح فشار صوت باقی مانده اضافه کنید. توجه کنید که اگر دو منبع نویز مجزا در یک بخش داشته باشیم که اختلاف شدت صوتی بیش از 10دسیبل دارند، تنها اثر منبع صوت قوی اضافه می شود و لازم نیست اثر منبع صوت ضعیف تر را به مقدار باقی مانده شدت صوت اضافه کنیم.

این پروسه را ادامه دهید تا به دریچه خروج برسید. مقدار نویز ایجاد شده توسط دریچه را که معمولا تابعی از سرعت جریان است، به مقدار شدت صوت باقی مانده اضافه کنید.

وقتی ارزیابی ها برای همه باندهای اکتاو تمام شد، می توان تعیین کرد که چه مقدار کاهش صوت در چه فرکانس هایی مورد نیاز است.

نویز فرار (Break-out noise)

نویز فرار نویزی است که درون داکت به خارج فرار می کند. داکت های مستطیلی بیش از داکت های دایره ای اجازه فرار به نویز می دهند. به خصوص در فرکانس های پایین فرار نویز بیشتر اتفاق می افتد.

نویزهای داخل شونده (Break-in noise) نیز وجود دارند که از دیواره داکت به داخل آن نفوذ می کنند. داکت های مستطیلی بیشتر از داکت های دایروی اجازه ورود نویز به داخل خود را می دهند. اگر داکت ها در نزدیکی تجهیزات پرسر و صدا نصب شده باشند، بهتر است در سطح خارجی آنها پوشش های آکوستیک نصب شود تا ورود نویز به داخل داکت به حداقل برسد.

نقش فرکناس در کاهش صدا

معمولا فرکناس های پایین سخت تر از فرکانس های متوسط و بالا جذب می شوند و افت فشار کمتری خواهند داشت. هرچه ضخامت پوشش آکوستیکی داکت بیشتر باشد، جذب صوت در فرکانس های پایین بهتر انجام خواهد شد. استفاده از صداگیرها(silencer) در جذب صوت های فرکانس متوسط و بالا بسیار موثر خواهد بود.

صداگیرها (Silencers)

سه نوع صداگیر وجود دارد: Dissipative – Reactive – Active

در انتخاب نوع صداگیر باید به نکات زیر توجه شود:

– ضریب جذب صوت – مقدار کاهش شدت صوت قبل و بعد از صداگیر

– افت فشار استاتیک جریان در حین عبور جریان از صداگیر

– نویز بازتولید شده – صدایی که در اثر عبور جریان هوا از درون صداگیر ایجاد می شود (متناسب با افت فشار استاتیک)

کناره های صداگیرهای dissipative و reactive از صفحات فلزی سوراخ شده ساخته شده است. فضای داخلی صداگیرهایdissipative از مواد جاذب صوت مانند پشم شیشه یا پشم سنگ پر می شود که خصوصیات جذب صوت خوبی از خود نشان می دهند. فضای داخلی صداگیرهای reactive تهی بوده و ماده ای درون آن نیست ولی به گونه ای تنظیم می شوند که شدت صدا را در فرکانس های خاصی کاهش می دهند در نتیجه این گونه صداگیرها برای باند وسیعی از فرکانس ها مناسب نیستند.

صداگیرهایی که جاذب های داخلی دارند، حداقل باید سه برابر قطر داکت از فن فاصله داشته باشند. نصب صداگیر در فاصله ای کمتر از سه برابر قطر داکت، افت استاتیکی شدید فشار جریان در حین عبور از صداگیر را به همراه خواهد داشت که خود افزایش نویز و صدا را در پی دارد.

مقدار افت فشار، نویز بازتولید شده و ضریب جذب صوت صداگیرهای dissipative و reactive باید توسط سازنده در کاتالوگ محصول عنوان شود. اندازگیری ها باید مطابق با استاندارد ASTM E477-06a (تحت عنوان Standard Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers) انجام شود.

صداگیرهای active موج معکوسی از خود تولید می کنند که با برهمنهش روی صدا اصلی، شدت آن را می کاهد. این گونه صداگیرها معمولا از یک میکروپروسسور، دو میکروفن که با فاصله مشخص از هم قرار گرفته اند و یک بلندگو که بین دو میکروفن درون داکت قرار گرفته است، تشکیل شده اند. میکروفن نزدیک به منبع صوتی با فرکانس پایین تر، سیگنال صدای منبع را به میکروپروسسور می فرستد. میکروپروسسور موجی در فاز مقابل (180 درجه برعکس موج ورودی) ایجاد می کند و آن را از طریق بلندگو پخش می کند. موج جدید با موج قبلی تداخل کرده و شدت آن را می کاهد. مکیروفن دوم که در پایین دست جریان قرار گرفته است، صدای کاهش یافته را اندازگیری کرده و سیگنال بازخور (feedback) به میکروپروسسور می فرستد.

صداگیرهای active چون المان های حجیمی ندارند، باعث افت فشار استاتیکی جریان نمی شوند ولی عملکرد آنها در باند فرکانسی وسیع محدود است. با استفاده از این صداگیرها معمولا می توان صداهای با باند فرکانس محدود را تا 35dB کاهش داد ولی باندهای وسیع تنها 10 الی 20dB کاهش می یابند. در هرحال، از صداگیرهای active در مواقعی که سرعت جریان بیش از1500fpm باشد به خطار پدیده اغتشاش جریان (turbulence) نمی توان استفاده کرد.

نویز بازتولید شده به خطار عبور جریان از درون صداگیر بوجود می آید. معمولا وقتی افت فشار استاتیکی جریان، بیش از 0.035 in. wg باشد، نویز بازتولید شده در محاسبات وارد می شود.

منبع :دانشنامه عایق ایران

عایق تخته ای (فنو پانل)

عایق تخته ای (فنو پانل) • عایق تخته ای (پانل) پرداخت شده • عایق تخته ای (پانل) پرداخت شده با یک طرف کاغذ کرافت • عایق تخته ای (پانل) پرداخت شده با دو طرف کاغذ کرافت • عایق تخته ای (پانل) پرداخت شده با یک طرف کاغذ آلومینیوم مسلح هرگونه عایق کاری حرارتی و صوتی جداره دیوارها را از طریق بکارگیری عایق تخته ای (فنوپانل) پشم سنگ پیشنهاد می نمائیم. این محصول از پشم سنگ رزین دار و فشرده به صورت تخته های مقاوم در برابر خمش قابل عرضه خواهد بود. فنوپانل، قابل پوشش توسط انواع کاورها اعم از کاغذ کرافت، فویل آلومینیوم و کاغذ آلومینیوم مسلح بر مبنای سفارش مشتری به صورت یک طرفه و دو طرفه خواهد بود. انواع روكش دار آن در شرایط خاص ( جلوگیری از نفوذ رطوبت ، گرد و غبار و…) مورد استفاده مصرف كنندگان قرار می گیرد. این عایق از پشم رزین دار توسط پرس های سنگین گرم فشرده شده و به صورت تخته های نیمه سخت و سخت تولید می گردد.

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

موارد استفاده فنوپانل : در ساختمان ها به عنوان عایق بین جداره ها به منظور کاهش تلفات انرژی و استودیوهای صدابرداری، تونل های مترو ، دیوار سالن های کنفرانس و فرودگاه ها برای جذب صدا و جلوگیری از انتقال ارتعاشات مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مجتمع های پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، مراکز صنعتی و ساختمان از عمده ترین مصرف کنندگان پانل ها هستند.

پشم سنگ فله ای ایزوترم (پشم خام فله)

پشم سنگ فله ای ایزوترم (پشم خام فله)

ایزوترم ( پشم خام لحافی ) :

پس از اینکه سرباره ذوب آهن به کوره ذوب منتقل شد مواد مذاب حاصله تحت نیروی باد و گریز از مرکز قرار گرفته ، بر روی نوار نقاله به صورت پشم خام لحافی (فله) به رول تبدیل شده که این محصول اولین تولید شرکت پشم سنگ و سرباره می باشد.

 پشم خام حلاجی شده :

پشم خام حلاجی شده نیز همانگونه که از نامش پیداست محصول حلاجی شده پشم خام میباشد که این عمل در دستگاه مخصوص حلاجی انجام میگیرد.
آزمایشگاه شرکت پشم سنگ و سرباره دائما در حال بررسی و کنترل کیفی این محصول می باشد زیرا تمام محصولات دیگر این کارخانه از این جنس بدست می آیند و کیفیت این محصول برابر با کیفیت محصولات تمام خطوط تولید این کارخانه می باشد.

 موارد استفاده :

پشم خام لحافی ، فله ای یا روکش دار :
عایقکاری وسائل خانگی و صنعتی ، ماشین های پخت ، اگزوزهای صنعتی و اتومبیل ها ، درب و دیوارهای ساختمان ، اطراف کانالهای تهویه و …
پشم خام حلاجی شده:
صنایع لنت سازی و صفحه کلاچ ها ، بتن های سبک ، ایزوگام و عایق های رطوبتی ، کارخانه جات ایرانیت و کلیه مواردی که شکل هندسی منظم در آن وجود ندارد .

نصب عایق های پشم سنگ با گلمیخ

نصب عایق های پشم سنگ با گلمیخ

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

معرفی گلمیخ گلمیخ وسیله ای است برای نگه داشتن عایق های حرارتی نظیر پشم سنگ، یونولیت و… روی دیواریا سقف ساخته شده، این وسیله از ماده پلیمری پلی پروپیلن ساخته شده که باعث حذف پل حرارتی می گردد. استفاده از این روش در مراجع معتبر بین المللی و نیز مبحث 19 مقررات ملی ساختمان توصیه شده است. نصب همزمان عایق حرارتی و رابیتس با استفاده از گلمیخ ضمن ایجاد استحکام لازم باعث کاهش 70% هزینه های اجرایی شده و سرعت اجرا نیز به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. مراحل اجرای عایق پشم سنگ و یونولیت با گلمیخ: 1. ابتدا عایق را روی سطح مورد نظر قرار می دهیم. 2.برای نگه داشتن عایق، توسط مته 9 میلی متری سوراخی با عمق مناسب روی عایق و دیوار ایجاد می کنیم. 3.گلمیخ را داخل سوراخ قرار داده و با چکش آن را در سوراخ محکم می کنیم و در نهایت برای استحکام بیشتر در صورت نیاز میخ مناسب (پلاستیکی یا فلزی) را داخل گلمیخ قرار داده و با چکش محکم می کنیم. توجه: نکته بسیار مهم در اجرای عایق با گلمیخ، ایجاد سوراخ با عمق مناسب است. اگر عمق سوراخ کم باشد گلمیخ به طور کامل داخل دیوار نمی رود و نصب عایق دچار مشکل می شود.

پشم سرباره

پشم سرباره پشم معدنی كه از مذاب سرباره كوره ذوب آهن ساخته می شود. ( استاندارد ملی80 84 بند4-16-3) ازمحصولات جانبی كوره بلند پس ازاستخراج آهن می باشد. بطور خلاصه طی این فرایند سنگ آهن كه خود تركیبی است از اكسید آهن, منگنز, كلسیم وسیلیكات ها می باشد با آهک و كک وارد كوره بلند شده و پس از احیا آهن و جدا سازی , آهن مذاب از پایین كوره و سرباره از بالای آن خارج می شود . سپس سرباره بدست آمده در دمای 1400درجه سانتیگراد مجددا ذوب شده و به الیاف مبدل می گردد. اكسید سیلیس sio2 جزاصلی تمامی عایق های معدنی یكی از عمده ترین مواد تشكیل دهنده پشم سرباره می باشد این مقدار درحدود 36% است و مواد تشكیل دهنده آن عبارتند از:

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

دارا بودن خواص و درصد خلوص یكنواخت در تمام قسمتهای عایق از مزایای عمده این محصول است .در كشور های صنعتی جزو پر مصرف ترین عایق های معدنی است. سیلیس باعث رشته رشته شدن الیاف عایق پشم سرباره می گردد و اضافه شدن در صد سیلیس آن را به سمت پشم شیشه سوق می دهدو كم شدن آن فرآیند رشته ای شدن آنها را به خطر می اندازد . سر الیاف آن كروی شكل بوده كه به همین دلیل باعث خراش و تحریک پوستی بسیار كمتری می شودو به دلیل ریز بودن ذرات آن عایق الكتریسته نیز می باشد , بازگشت پذیری آن به طبیعت سریع انجام می شود . جهت تولید اشكال هندسی از یک چسبنده لاتكس رزینی گرما سخت استفاده می شود كه محصول تولید شده تحمل درجه حرارتی كمتر از نوع خالص آن را دارد. حداكثر تحمل درجه حرارت آن در نوع خالص 750ºC است و در حالت غیر خالص و مخلوط با ماده چسباننده حداكثر در حدود 350ºC را تحمل می كند . به لحاظ كاربرد آن درعایق كاری صوتی می توان گفت , این ماده می تواند به عنوان عایق صوتی نیز به كار رود اما میزان جذب صوت بخصوص در فركانس های پائین با ضخامت عایق رابطه مستقیم دارد , در انواع خاص آن و در فركانس های صو تی بالا می تواند عایق خوبی به شمار آید.

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

پیام تبریک پشم سنگ ویلا به جناب دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب

اکتبر 19, 2017   //   توسط jafarib   //   همه چیز در باره پشم سنگ  //  بدون دیدگاه

دکتر روحانی - پشم سنگ ویلا

 

انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور آینده بر همه ملت ایران مبارک


  خبرنامه شماره 11 شرکت پشم سنگ ویلا


 

تبریک انتخابات ریاست جمهوری

بسمه تعالی

حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم منتخب

با سلام

حضور حماسه ساز ملت بزرگ ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،
انسجام ملی را به نمایش گذاشت و در این برهه حساس ، امنیت ملی را تقویت کرد
و دشمنان ملت را نا امید ساخت .

بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان رییس جمهور
اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم و از خداوند متعال برای جنابعالی
و دولت آینده، موفقیت و توفیق خدمت به ملت شریف ایران را مسئلت می­کنیم.


حماسه سیاسی عظیم ملت ایران نشان داد که برخلاف تمام القائات و توطئه­ های
دشمنان نظام جمهوری اسلامی همچنان مستحکم­ترین نظام مردمی دنیا است و از
عظیم­ ترین پشتوانه مردمی برخوردار است.

همه ما باید قدردان این ملت عظیم و فهیم باشیم که با گذشت سی ­و پنج سال
از انقلاب اسلامی همچنان در صف مقدم تبعیت از ولایت و دفاع از آرمانها و
ارزشهای انقلاب قرار دارند. انتظار همه ملت ایران این است که دولت آینده
برای قدردانی از این حماسه بزرگ تمام تلاش و همت خود را برای تحقق حماسه
اقتصادی بکار گیرد.

شرکت پشم سنگ ویلا  این پیروزی را به شما و ملت انقلابی ایران تبریک عرض می نماید.    


 


 

 افتخار ما اولین بودن نیست بلکه بهترین بودن است

 

 

با تشکر             

 

مدیر فروش و ارتباط با مشتریان

 

ابراهیم صالحی

 

—————————— —————————— ———————–

PASHMSANGVILA co.
tel :                   +98  331 229 0 217 – 18
fax :                  +98  331 229 0 227

CEL Phone :      +98  912 112 17 02

                            

info@pashmsangvila.com

Website :     www.pashmsangvila.com

 

 

خواص كلي پشم سنگ

اکتبر 19, 2017   //   توسط jafarib   //   پشم سنگ, شرکت پشم سنگ ویلا, همه چیز در باره پشم سنگ  //  بدون دیدگاه

یکی از بزرگترین مزایای پشم سنگ این است که نه تنها پشم سنگ خواص عایق حرارتی بسیار خوبی دارد,بلکه به عنوان عایق صوتی و ضد آتش نیز به کار می رود.به همین دلیل در اکثر کشورها تخفیف های ویژه ای در مورد بیمه ساختمان هایی که با پشم سنگ عایق شده باشند قائل می شوند.

ساختار الیافی پشم های معدنی,خواص آکوستیک و جذب صوت بسیار خوبی برای این نوع عایق ها فراهم می آورد. همچنین مقاومت دمایی بسیار بالای پشم سنگ وخاصیت عدم انتشار دود و شعله آن , این نوع عایق ها را در زمره عایق های ضد آتش قرار می دهد. به این ترتیب , پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی , صوتی و ضد آتش , بهترین نوع عایق برای ساختمان سازی ,اعم از مسکونی, اداری ,بیمارستان ها ,مدارس ,کتایخانه ها ,ورزشگاه ها,مساجد,رستوران ها و غیره, محسوب می شود.

از دیگر مزایای عمده پشم سنگ در کشور ما, در دسترس بودن و قیمت ارزان آن نسبت به سایر عایق هاست. به این ترتیب , پشم سنگ و پشم سرباره ,پرمصرف ترین نوع عایق در صنایع مختلف,عمدتا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده و مناسب ترین نوع عایق برای عایق کارهای بسیار حجیم به شمار می رود.

در مقابل, یکی از نقاط ضعف اصلی پشم سنگ ,عدم مقاومت آن در برابر رطوبت است. به دلیل ساختار فیبری والیافی پشم سنگ و پشم سرباره و وجود فضای هوایی بین الیاف,این نوع عایق ها را در مقابل رطوبت و بخارآب بسیار نفوظپذیر می سازد. نفوذ رطوبت به درون پشم سنگ ,باعث ایجاد پل حرارتی درون پشم سنگ شده و از خواص عایق بودن پشم سنگ می کاهد. بنابراین,اگر پشم سنگ درفضای خارجی و روباز نصب می شودو یادر مکان هایی که رطوبت نسبی درآنها بالاست, حتما باید پوشش خارجی بر روی آن نصب گردد. خوشبختانه پوشش های خارجی بسیار متنوعی از جمله فویل های آلومینیومی,کاغذ کرافت و پوشش های پارچه ای نسوز برای پشم سنگ و پشم سرباره وجود دارد.

اکسیدهای تشکیل دهنده ماده اولیه پشم سنگ

ترکیبات شیمیایی مواد اولیه پشم سنگ شامل : سیلیس (SiO2)،آلومینا (Al2O3)،اکسید کلسیم(CaO)، اکسیدمنیزیم (MgO)، اکسید آهن (Fe2O3، FeO)، تیتان (TiO2)، اکسید پتاسیم (K2O)،اکسیدسدیم (Na2O) و میزان کمی ناخالصی گوگرد (S) و کلر (Cl) می باشد.در واقع میتوان ترکیبات اصلی تشکیل دهنده پشم سنگ راعبارت از سیلیس، آلومینا، اکسید کلسیم، و اکسید منیزیم و ترکیبات فرعی آنرا اکسید های آهن، تیتان، اکسید پتاسیم و اکسیدسدیم دانست. لازم به ذکر است در مواردی که به منظور افزایش میزان پایداری شیمیایی محصول،خرده شیشه به مواد اولیه اضافه می شود، مواد شامل مقدار کمی اکسید بُر (B2O3) و اکسید کروم (Cr2O3) خواهد شد.

مزایای پشم سنگ

مزایای پشم سنگ

– محدوده دمای کارکرد بالا, به طوری که این نوع عایق ها از جمله عایق های گرم محسوب می شوند.
– ضریب انتقال حرارت بسیار پایین و R-value بسیارخوب
– امکان سفارش عایق در ابعاد و چگالی های دلخواه (غیراستاندارد)
– امکان سفارش عایق به همراه پوشش های خارجی (جکتینگ) متنوع
– عایق های پشم معدنی,علاوه بر عایق بودن در مقابل حرارت ,عایق صوتی و ضد آتش نیز محسوب می شوند.
– هزینه بسیار پایین تر نسبت به عایق های الاستومری ,پلیمری و انواع فوم ها
– امکان استفاده آسان در ساختمان ها و بناها
– کاملا از مواد طبیعی ساخته می شوند ودر تولید آنها از مواد شیمیایی مانند رنگ ها, فنول واکریلیک استفاده نمی شود و مواد بکار رفته در آنها به راحتی قابل بازیافت می باشند.
– پایداری خوب در طول زمان
– قابلیت تعویض و نوسازی آسان

مشخصه های فیزیکی عایق های پشم سنگ

مشخصه های فیزیکی عایق های پشم سنگ

ظاهر الیاف در زیر میکروسکوپ الکترونی

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

مشخصات عایق های پشم سنگ

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

نمودارهای ضریب انتقال حرارت

نمودارهای ضریب انتقال حرارت همانطور که از نمودار مقابل مشاهده می شود ضریب انتقال حرارت در دانسیته های مختلف و دماهای مختلف رفتار متفاوتی نشان می دهند مثلا در دما های متوسط 50 و 100 درجه, عایق های با دانسیته 120 بهترین ضریب انتقال حرارت را دارند.

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

 

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

از این نمودار می توان رفتار انتقال حرارت عایق ها را در دانسیته مشخص در دماهای عملکردی متفاوت بررسی نمود . مثلا در دماهای متوسط 300 درجه سانتی گراد بهترین دانسیته عایق ها 200 می باشد.

پشم سنگ ویلا

پشم سنگ ویلا

برگه‌ها :123456789»
[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

لینک

دسته بندی