جداول فنی

جداول فنی

ایزوترم -(پشم فله )

جدول ضریب انتقال حرارت پشم رزین دار فله ایزو ترم جلاجی شده

جدول نقشه فنی ایزو ترم

ایزو بلانکت عایق پتویی

جدول ضریب انتقال حرارت ایزو بلانکت

جدول نقشه فنی ایزو بلانکت

فنوفلت عایق پتویی رزین دار

جدول ضریب انتقال حرارتفنوفلت

جدول نقشه فنی فنوفلت (عایق لحافی رزین دار)

ایزو پایپ -عایق پیش ساخته لوله های

جدول ضریب انتقال حرارت عایق لوله ای پیش ساخته

جدول نقشه فنی عایق لوله ای پیش ساخته

فنو پانل – عایق تخته ای – پانل

جدول ضریب انتقال حرارت عایق تخته ای (پانل) پرداخت شده با دو طرف کاغذ کرافت

جدول نقشه فنی عایق تخته ای (پانل)

[portfolio_slideshow ]

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته بندی